Pro organizace

Legislativní zakotvení služeb NZDM je v zákoně o sociálních službách (Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách).

Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňujícím prostředím a ohrožením práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.

Zákon dále upravuje poskytování služeb NZDM ambulantní, popřípadě terénní formou dětem a mládeži ve věku 6 – 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících s kvalitou jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám anonymně.

Poslání NZDM

Hlavním posláním NZDM je aktivně usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním stylu a způsobu dětí a mládeže, které se ocitají v nepříznivé sociální situaci, poskytnout jim relevantní informace, odbornou pomoc a podporu v řešení jejich nepříznivé sociální situace a předcházet touto formou k jejich sociálnímu vyloučení.

Cíle NZDM

Cílem společenské zakázky je prevence, snížení, možné zabránění a ochrana uživatelů a společnosti před rizikovým a ohrožujícím chováním. NZDM je zacíleno na zajištění podpory dětí a mládeže pro zvládnutí obtížných životních událostí, snížení sociálního rizika, které vyplývá z konfliktních společenských situací, životního stylu a rizikového chování, zvýšení jejich sociálních schopností a dovedností a podpoření sociálního začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti. Záměrem je poskytnout psychickou, fyzickou, právní a sociální ochranu během pobytu v NZDM a podmínky pro realizaci osobních aktivit.

Zákon definuje cíle NZDM a také ve svém znění uvádí požadavek na zlepšení kvality života mladých lidí předcházením nebo snížením zdravotních a sociálních rizik souvisejícího s jejich způsobem života. Formulace tak vystihuje preventivní podstatu prevence rizikového chování. V oblasti prevence jde spíš, než o vymýcení sociálně patologických jevů a deviantního chování, o orientaci na hledání kompromisu mezi přizpůsobením se a udržení vlastí autonomie a vytvoření pravidel pokojného soužití.

Služby NZDM mají dětem a mládeži také umožnit lepší orientaci v jejich sociálním prostředí a vytvořit podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Daný cíl můžeme chápat jako minimalizování konfliktů, například mezi vrstevníky, rodičem a dítětem, stabilizace nepříznivé sociální situace, zprostředkování kvalifikovaného řešení problému, jeho identifikace a přijetí klientem.

Pracovníci rozvíjejí důstojný život těch, kteří je využívají a zajišťují jejich bezpečnost.

Cílová skupina NZDM

NZDM aktivně vyhledává cílovou skupinu dětí a mládeže, kterou je možné členit dle věku a následujících charakteristik:

  • Věk – mladší školní věk (od 6 do 12 let), starší školní věk a mládež (od 13 do 18 let), adolescenti a raná dospělost (od 19 do 26 let)
  • Zažívají nepříznivé sociální situace – konfliktní společenské situace, obtížné životní události, omezující životní podmínky
  • Děti a mládež, ke kterým se vztahují specifické charakteristiky (žijí nebo se pohybují v lokalitě, kterou lze vymezit sociálně a geograficky, jsou neorganizované, mají vyhraněný životní styl a zájmy, nemohou nebo nechtějí se zapojit do standardních volnočasových aktivit, vyhýbají se institucionalizované péči, svůj problém nedokáží definovat, nepřicházejí s jasnou zakázkou.(Česká asociace streetwork)

Činnosti NZDM

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti-zajištění podmínek pro přijatelné volnočasové aktivity, pracovně výchovná práce s dětmi, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím   aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí

c)  sociálně terapeutické činnosti   socioterapie, jejíž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí –  pomoc při vyřizování běžných záležitostí, zajištění prostředníka pro usnadnění komunikace,pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporující sociální začleňování

 

Kalendář akcí

AEC v1.0.4